Privacybeleid

Op deze pagina vind je informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie die wij van gebruikers van de website ontvangen.

 

Contactgegevens:

www.zoubisoukids.nl

Dorpstraat 46
4851 CM Ulvenhout
Kvk: 89417348
Tel. Nummer: +31622693980

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zou Bisou verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zoubisoukids.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zou Bisou verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het verstrekken van informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het aanmaken van een account (indien gewenst)
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Persoonsgevens indien Zou Bisou hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Zou Bisou neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zou Bisou) tussen zit. Zou Bisou gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene].

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zou Bisou bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Administratie: Voor afhandelen van bestellingen: 7 jaar voor belastingdienst
Nieuwsbrief: Bij uitschrijven van klant wordt dit verwijderd

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Zou Bisou verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Zou Bisou blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zou Bisou gebruikt alleen technische, functionele analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je de browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als de cookies niet worden geaccepteerd zou het zo kunnen zijn dat sommige delen van onze website niet (goed) gebruikt kunnen worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zou Bisou en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zoubisoukids.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Zou Bisou wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zou Bisou neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zoubisoukids.nl.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid
Dit privacybeleid zal van kracht blijven totdat er wijzigingen in de voorwaarden plaatsvinden, deze gaan onmiddellijk van kracht gaan na plaatsing op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen of te veranderen. Je zal zelf dit privacybeleid periodiek moeten controleren op wijzigingen. Indien je gebruik blijft maken van (de diensten van) de website nadat er wijzigingen in het privacybeleid zijn doorgevoerd, stem je ermee in om je te houden aan het gewijzigde privacybeleid.

 

Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid dan vernemen wij dat graag. Stuur dan een e-mail naar info@zoubisoukids.nl