Algemene voorwaarden

Artikel 1- Definities

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat om producten te kopen van Zou Bisou Baby & Kidswear;

Overeenkomst: elke afspraak of overeenstemming tussen Zou Bisou Baby & Kidswear en de koper;

Schriftelijk: zowel communicatie per post, maar ook per e-mail;

Elektronische weg: via het internet, zoals per e-mail maar ook via social media-kanalen zoals Instagram;

Aanbod: de producten zoals zij op de website en Instagrampagina van Zou Bisou Baby & Kidswear worden gepresenteerd en te koop worden aangeboden;

Website: de website www.zoubisoukids.nl

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Zou Bisou Baby & Kidswear

Dassenlaar 3
4854 GS Bavel
Nederland

info@zoubisoukids.nl

KVK nummer 89417348

BTW identificatienummer NL864976586B01

 

Artikel 3 – Algemeen

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op elk aanbod van Zou Bisou Baby & Kidswear (hierna: Zou Bisou) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Zou Bisou en koper. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk.

3.2 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Zou Bisou, kan van deze voorwaarden niet worden afgeweken.

3.3 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de koper geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

3.4 Het doen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 4 – Aanbod en overeenkomst

4.1 Het aanbod is vrijblijvend. Zou Bisou is gerechtigd dit aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De getoonde samples en modellen, kleuren, maten, omschrijvingen in promotiemateriaal, website of social media zijn zo nauwkeurig mogelijk maar gelden ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend  en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft:

  1. de prijs in euro’s inclusief 21% BTW;
  2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  3. de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  4. de (eventuele) kosten van verzending;
  5. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

4.4 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van je bestelling door Zou Bisou. Zou Bisou behoudt het recht een bestelling niet te accepteren. Indien dit van toepassing is, zal de koper hierover per e-mail op de hoogte worden gesteld, met daarin een vermelding van de reden.

4.5 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Let op: er gelden andere voorwaarden voor onze sale producten.

4.6 Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt of een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5 – Preloved producten

5.1 Zou Bisou verkoopt ook preloved producten. Dit zijn tweedehands producten. De koper is zich ervan bewust dat er sporen van gebruik en slijtage kunnen zijn.

5.2 Zou Bisou  voert een kwaliteitscontrole uit op de producten die te koop worden aangeboden. Eventuele gebreken zoals gaatjes en vlekken worden expliciet benoemd. Normale gebruikerssporen niet, dat is inherent aan tweedehands producten.

5.3 Het staat de koper vrij om de aangeboden producten zelf te bekijken voordat tot aankoop wordt overgegaan.

5.4 Als gevolg van de aard van de producten (tweedehands/gebruikt) wordt er geen garantie gegeven.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden op een door Zou Bisou aangeboden betaalwijze. Zou Bisou kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Zou Bisou is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Zou Bisou is bijgeschreven.
6.2 Na ontvangst van de betaling verzendt Zou Bisou de bestelling naar de koper. Alle artikelen blijven eigendom van Zou Bisou totdat de volledige betaling is ontvangen.

6.3. Indien de koper in gebreke blijft, is Zou Bisou gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen dan wel te ontbinden.
6.4 Stuur je een sale item retour en kom je onder het aantal van de juiste kortingscode dan wordt dit berekend met het geretourneerde bedrag.
6.5 Wordt er misbruik gemaakt van de kortingscode die hier niet voor bedoeld is, wordt de gehele order geannuleerd en het bedrag teruggestort naar de bij ons bekende rekening.

6.6 Wanneer er gebruik is gemaakt een kortingscode of tegoedbon als zijnde betaling kan hier geen restitutie op worden gegeven en kan de korting niet opnieuw worden uitgegeven.

6.7 Kortingscodes, cadeaukaarten of andere tegoedbonnen kunnen nimmer ingewisseld worden voor geld.

 

Artikel 7 – Verzending en levering

7.1 Verzending en levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Zou Bisou orders binnen 30 dagen uitvoeren.

Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet meer leverbaar is; niet meer op voorraad is; vertraging heeft opgelopen; slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je binnen een maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Indien hierbij een betaling reeds verricht is, zal deze uiteraard worden teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling is voldaan.

7.2 De plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Zou Bisou kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Zou Bisou streeft ernaar bestellingen op werkdagen voor 14:00 uur besteld, na ontvangst van de volledige betaling, dezelfde werkdag te verzenden naar het door de koper aangegeven afleveradres. Mocht hiervan om een bepaalde reden afgeweken worden, wordt de koper per mail hiervan op de hoogte gesteld.

7.4 Indien de levertijd, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft dit de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de koper uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

7.5. Levering in gedeelte is toegestaan.

7.6 Indien de koper het pakket, na afleverpogingen, bij het pick-up punt dient op te halen, en dit niet gebeurt, wordt het pakket retour gestuurd naar Zou Bisou. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten zal Zou Bisou dan aan de koper terug overmaken.

 

Artikel 8 – Ontbinding, herroeping en retournering

8.1 Door een bestelling te plaatsen via de website, social media of e-mail ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop een betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan enkel worden ontbonden indien de koper binnen 30 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons kenbaar maakt de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is echter pas ontbonden zodra de koper per e-mail een bevestiging heeft ontvangen van Zou Bisou waarin duidelijk vermeld staat dat de betreffende bestelling is geannuleerd.

8.2 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Koop op Afstand (artikel 7:5 BTW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde artikelen binnen een periode van 30 dagen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikelen voor de eerste keer op het opgegeven afleveradres worden aangeboden. De koper kan hiervoor gebruik maken van het retourformulier, zoals weergeven op de website.

8.3 De koper verzendt het (de) te retourneren artikel(en) en het retourformulier direct, maar in ieder geval binnen 30 dagen naar Zou Bisou op. De koper draagt de kosten voor de retourzending.

8.4 Wanneer de koper binnen de gestelde termijn de geleverde artikelen niet aan Zou Bisou heeft geretourneerd, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging (track & trace).

8.5 Elk artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen twee dagen na ontvangst, per e-mail, aan ons gemeld te worden. Artikelen waaraan een fout, beschadiging of onvolmaaktheid is geconstateerd, en welke zonder melding daarvan retour wordt gestuurd, worden niet door Zou Bisou geaccepteerd.

8.6 Het risico en de bewijslast voor de tijdige en juiste uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Zou Bisou geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd zijn of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig, om het product te verkopen, dan kan Zou Bisou deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen.

8.7 Op basis van de wet heeft de koper recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de koper er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de koper voldoen, dan kan de koper de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren.

8.8 Indien er problemen voordoen, proberen wij dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de oplossing niet aan de verwachting van de koper voldoet, kan de koper ervoor kiezen om de bestelling te annuleren, dit zonder verdere kosten. Dit komt te vervallen in het geval dat

– het artikel gedragen en/of gewassen is;

– het artikel beschadigd is;

– de koper het gebrek/de schade zelf geprobeerd heeft te herstellen;

– de koper de gebruiksinstructies (en/of wasinstructies) niet heeft opgevolgd;

– de labels en/of toebehoren verwijderd zijn en/of ontbreken;

– het artikel volgens de specificatie(s) van de koper is vervaardigd.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Zou Bisou is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Zou Bisou  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

9.2 Zou Bisou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de artikelen door de koper.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van Zou Bisou  jegens de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper op basis van de betreffende overeenkomst aan Zou Bisou verschuldigd is.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1 Zou Bisou heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit door het schriftelijk mee te delen en dit zonder dat Zou Bisou gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Zou Bisou toe te schrijven kan worden, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 – Diversen

11.1 Zou Bisou is bevoegd om voor de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.2 Indien de koper aan Zou Bisou schriftelijk opgave doet van een adres, is Zou Bisou gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Zou Bisou schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar je bestellingen dienen te worden gezonden.

11.3 Zou Bisou is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

11.4 Wanneer één of meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zou Bisou in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zou Bisou vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkende bepaling.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door Zou Bisou aan te wijzen rechtbank.

12.3 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Download de PDF algemene voorwaarden